GUC01数据库现已停止更新书目数据,请各用户将Z39.50设置中的数据库GUC01更改为GUC03,若是在使用书目数据过程中有任何疑问,请致电020-81162738或在文献编目中心QQ群联系技术人员,谢谢!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ——2016.10.18